Вход
БГ | EN

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СПОРЕД ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – част 2

В продължение на пъвата статия Възможности за реорганизация на работата според трудовото законодателство, актуална и към момента, по-надолу сме обобщили приетите вече специални мерки в новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП), обнародван в Държавен вестник бр.28 от 24.03.2020г., които влизат в сила от датата на обяваване на извънредното положение, а в конкретната ситуация от 13.03.2020г.

ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Надомна работа и/или работа от разстояние: Преминаването към надомна работа или работа от разстояние при постигнато съгласие остава да съществува като възможност в трудовото законодателство, но ЗМИДВИП регламентира още една:

  1. Надомна работа и/или работа от разстояние при постигнато съгласие за такава форма на работа между работодателя и работника или служителя.
  2. НОВО: При обявено извънредно положение работодателят може да възлага на работника или служителя едностранно и без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Промяната се извършва със заповед на работодателя.

РАБОТНО ВРЕМЕ

1.Непълно работно време

Освен съществуващите възможности за въвеждане на непълно работно време по взаимно съгласие независимо от обстоятелствата, както и едностранно установяване на непълно работно време от страна на работодателя при наличие на намален обем на работа, ЗМИДВИП въвежда и още една възможност за едностранно установяване, а именно при обявено извънредно положение.

НОВО: В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Продължителността на непълното работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време, т.е. не по-малка от 4 часа.

2.Отпуски

Към съществуващия ред за ползване на платен годишен отпуск и неплатен отпуск, а именно при поискване от работника или служителя и след писмено разрешение на работодателя, ЗМИДВИП добавя и още един начин:

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение

Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Възможността за едностранно предоставяне на неплатен отпуск беше заложена като мярка в проектозакона, но отпадна в процеса на обсъждане на закона в Народното събрание.

СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕСТОЙ

В предишния материал Възможности за реорганизация на работата според трудовото законодателство посочихме какво представлява престоят. ЗМИДВИП сега въвежда възможността за:

Преустановяване на работата при обявено извънредно положение.

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

В такива случаи работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

За времето на преустановяване на работата при обявено извънредно положение, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА

Що се отнася до социално-икономическите мерки от страна на държавата за подпомагане на работодателите, ЗМИДВИП на този етап въвежда и следната мярка с временен характер:

По време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата, той ги възстановява.

Все още сме в очакване на конкретните критерии за прилагане на горепосочената мярка.

Ако не знаете как да постъпите в тази сложна ситуация, за да има най-малко последици за бизнеса ви, не се колебайте да се запишете за консултация със специалист Труд и работна заплата на тел. 0892259001, Галина Шекерова.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ТРЗ отдел на В и М Компания ООД