Вход
БГ | EN

Промени в данъчното и осигурително законодателство в сила от 01.01.2015 г.

Вероятно разбирате, че наличието на точната информация в точния момент е ключов фактор за вашия успех. По-надолу може да се информирате за най-значимите промени в данъчното и осигурително законодателство, които влизат в сила от 01.01.2015 г.

 • Въведен е нов специален режим в Закона за ДДС.

Режимът е за облагане на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път към данъчно незадължени (физически) лица, местни на други страни-членки на ЕС. Важно уточнение към промяната в Закона за ДДС за новия режим е, че данъчно незадължени лица са предимно физическите лица и такива юридически лица, които не подлежат на регистрация по ЗДДС т.е. в най-общия случай нямат европейски ДДС номер.

Услуги, извършвани по електронен път, са:

1. Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване:

 • поддържане на интернет пространство и интернет страница;
 • автоматизирано, диалогово и дистанционно поддържане на програми;
 • дистанционно администриране на системи;
 • диалогово съхраняване на данни, при което се съхраняват специфични данни, възстановявани по електронен път;
 • диалогова доставка на дисково пространство, при необходимост.

2. Доставка и осъвременяване на софтуер:

 • даване на достъп или снемане на софтуер (включително програми за доставки/счетоводни програми и софтуер за антивирусна защита) заедно с актуализациите;
 • софтуер за блокиране появяването на рекламни банери, познат още като банер блокатор;
 • драйвери за снемане на информация, такива като софтуер, който осигурява интерфейс на компютри с периферно оборудване (например принтери);
 • диалогова автоматизирана инсталация на филтри върху интернет пространство;
 • диалогова автоматизирана инсталация на защитни системи.

3. Доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни:

 • даване на достъп или снемане на десктоп форми;
 • даване на достъп или снемане на фотографски или картинни образи или скрийнсейвъри;
 • дигитално съдържание на книги и други електронни публикации;
 • абонамент за диалогови вестници и списания;
 • интернет протоколи и статистика за интернет пространството;
 • диалогови новини, информация за трафика и за времето;
 • диалогова информация, генерирана автоматично от софтуер въз основа на въведени от получателя специфични данни, такива като юридически или финансови данни (и по-специално такива като постоянно актуализирани данни за фондовите борси, в реално време);
 • предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница;
 • използване на машини за търсене и интернет директории.

4. Доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия:

 • даване на достъп или снемане на музика на компютри и мобилни телефони;
 • даване на достъп или снемане на звънене, откъси, тонове на звънене или други звуци;
 • даване на достъп или снемане на филми;
 • снемане на игри на компютри и мобилни телефони;
 • даване на достъп до автоматизирани диалогови игри, които са зависими от интернет или други подобни електронни мрежи, като играещите са географски отдалечени един от друг.

5. Доставка на дистанционно обучение:

 • автоматизирано дистанционно обучение, чието функциониране е зависимо от интернет или подобна електронна мрежа и чието предоставяне изисква ограничена или нулева намеса на човешки фактор, включително виртуални класни стаи, с изключение на случаите, когато интернет или подобна електронна мрежа се използва единствено като инструмент за комуникация между преподавателя и ученика;
 • работни материали, които се обработват диалогово от учениците и се оценяват автоматично, без намеса на човешки фактор.

Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

При прилагане на новия режим се изисква специална регистрация. Законът изисква тя да се направи най-късно до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е извършена услуга в обхвата на този режим. Т.е. ако извършите такава услуга януари месец 2015 г., трябва да се регистрирате до 10.02.2015 г. След това се подава декларация на тримесичие, в която се декларират доставките на въпросните услуги по страни-членки, като към всяка от тях се прилага съответната ставка на данъка. Така изчисления данък в евро се внася в НАП, който от своя страна превежда данъка към съответните страни-членки.

Ако не можете да прецените:

 • отговаряте ли на горните условия и трябва ли да се регистрирате по новия режим за ДДС;
 • как да се регистрирате за новия режим за ДДС;
 • как да подавате тримесечните декларации за такива услуги или имате други въпроси,

не се колебайте да се свържете с нас на тел. 089 22 59 001.

 • Въведена е наказателна отговорност за укриването на осигурителни вноски.

Наказанието при големи размери на укритата сума е лишаване от свобода до 5 г. и глоба до 2000 лв., а при особенно големи размери – лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имуществото. Промяната е в Наказателния кодекс. Големи размери са суми над 3 000 лв., а особено големи размери над 12 000 лв. За укриване на осигурителни вноски се смята и обявяване на осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице. Очаквайте допълнително информация по темата!!!

 • Не се облагат с данък при източника лихвите по заеми и авторските и лицензионни възнаграждения между свързани лица, които са местни на страни-членки на ЕС.

Промяната е в Закон за корпоративното подоходно облагане. Пример: Когато българска фирма получава заем от друго дружество, което е местно на друга страна-членка на ЕС, обикновенно се дължи лихва по договора за заем. Тази лихва е доход на другото дружество, което е местно на страна-членка на ЕС. Този доход се облага с данък при източника в България. Ако обаче местното дружество е дъщерно на чудестранното, то лихвата не се облага с данък при източника. До 01.01.2015 този данък беше 5%.

 • Промени в осигурителните доходи

За 2015 г. се променят част от минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и група професии в посока увеличение с около 4,4 %.

Минималната работна заплата става 360 лв. Т.е. не може да се наемат служители на по-ниско възнаграждение по трудов договор при 8 часа работен ден и при 5-дневна работна седмица.

Максималният месечен размер на осигурителният доход става 2 600 лв. Това е сумата над която не може да се осигурявате. Т.е. ако получавате брутно възнаграждение 3000 лв., осигуровките се дължи на 2600 лв. Ако сте наети на трудов договор с брутно възнаграждение 2200 лв., но от друга страна сте задължени да се осигурявате през собствената ви фирма върху 420 лв., то за да не превишите максималния осигурителен доход, във фирмата ще се самоосигурявате върху 400 лв. Това е много важно за собствениците на фирми, които се осугурават на друго място.

 • Може да се избира допълнително пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд или в НОИ.

Дадена е възможност на всички, които са задължени да се осигуряват за допълнително задължително пенсионно осигуряване да изберат дали искат да се осигуряват в частен пенсионен фонд или в НОИ. Тези, които тепърва започват да се осигоряват и не направят избор до една година, ще се осигуряват в НОИ.

Промяната е в Кодекса за социално осигуряване и Закон за здравното осигуряване. Изборът е еднократен, т.е. не може да бъде променян. Как ще се осъществява избора? Очакваме тепърва да разберем. Вероятно ще има още промени в тази посока.

 • Не е задължително издаването на УП при прекратяване на трудов договор.

Остава задължението да се издават УП-та в 14-дневен срок при поискване.

 • Променени са условията за ползване на отстъпка при подаване на годишната данъчна декларация от физически лица.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 30 април на следващата година. Промяната е в Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

 • Ще се ползва данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата.

Облекчението е в сила за първа и последна година. Две много важно условия за ползване на облекчението:

 1. Лицето да не е получавало никакви други доходи освен трудови. Ако лицето е получавало доходи, дори те да не са облагаеми, то не може да получава облекчението. Такива доходи могат да бъдат: детски добавки, лихви от банкови сметки, доходи от наем или доходи от продажба на имущество.
 2. Полученото за годината от лицето брутно възнаграждение без клас прослужено време да е под 4 080,00 лв.

На лицето ще му бъде възстановен удържаният от работодателя данък върху дохода чрез подаване на данъчна декларация до 30.04.2015 г.

 • Ново данъчно облекчение за деца от догодина.

Условията са детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издържка, да не е пълнолетно и да е местно лица за България или друга държава-членка на ЕС. От общия годишен доход преди облагане се приспада сума в следните размери:

 1. 200 (двеста) лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 2. 400 (четиристотин) лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 3. 600 (шестстотин) лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
 • Ще се облагат всички лихви от банкови сметки на физически лица.

Данъка ще се удържа и внася от банките както до момента. Размерът остава 8%.

 

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас: 089 22 59 001.

В и М Компания ви пожелава успешна 2015-та година.

Ние мислим за вас така, както мислим за себе си!

* Забележка: Настоящото разяснение не е предназначено за счетоводители и не обхваща всички промени в законите. Препоръчваме Ви при необходимост да се консултирате със служители на В и М Компания ООД.

 

 

Безрисково счетоводство и правни услуги

За Контакт

В и М Компания ООД


Тел: 02/ 981 15 35
GSM: 0892 259 001
e-mail: contact@vm-kompania.com

Клиентите за нас

Васил Николов – управител на ВБН ООД

Васил Николов – управител на ВБН ООД Дейност: Високи Технологии “Счетоводна фирма В и М Компания ми дава сигурност и ми спестява време, в което аз мога да работя и да развивам своя бизнес. С В и М Компания работим заедно от 2007 г. През цялото това време В и...

разбери повече

Методи Тачев – финансов директор на ЦЕЛУМ БЪЛГАРИЯ АД (Компания с Чуждестранно Участие)

Методи Тачев – финансов директор на ЦЕЛУМ БЪЛГАРИЯ АД (Компания с Чуждестранно Участие) Дейност: Извършване на Мобилни Разплащания „Счетоводна фирма В и М Компания за кратко време успяха да структурират подходящо цялостната счетоводна отчетност. С В и М Компания работим от самото създаване на фирмата през 2011 г. От първите...

разбери повече

Снежина Иванова – управител на Емона 93 ООД

Снежина Иванова – управител на Емона 93 ООД Дейност: Превод и Легализация на Документи ” Работим с пълно доверие към счетоводна фирма В и М Компания. С В и М Компания работим от 2008 г. Избрахме ги случайно, защото офисът им е близо до нашия. В началото имах известно опасение,...

разбери повече

Валентина Чакърова – Управител в Дриймикс ООД

Валентина Чакърова – Управител в Дриймикс ООД Дейност: Изработка и поддръжка на софтуер „Наистина държим на сътрудничеството със счетоводна фирма В и М Компания. Стартирахме като студентска инициатива през 2006 г. От 2010 г. на пазара функционира още една фирма в холдинга – Дейтакайд ООД. В и М Компания води...

разбери повече

Светослав Жечев, Управител на Жечев 2008 ЕООД

Светослав Жечев, Управител на Жечев 2008 ЕООД Дейност: отдаване на недвижими имоти под наем. „Счетоводна фирма В и М Компания ни предлага не само коректни услуги, а личен ангажимент и търсене на решение на проблемите, които възникват! С В и М Компания работим от 2008 г. Всъщност фирмата ми беше...

разбери повече

Христо Василев, Управител на Василев Айуеар ЕООД

Христо Василев, Управител на Василев Айуеaр ЕООД Дейност: търговия със слънчеви очила Polaroid – www.polaroid-bg.com „Моето мнение е, че в счетоводна фирма В и М Компания наистина успяват да се справят във всяка ситуация без да се налага аз да ходя където и да е и да се занимавам! Без тях...

разбери повече

Отговори на вашите въпроси

Мога ли да открия фирма докато съм в майчинство, да работя в нея и пак да си получавам майчинството?

Работя на постоянен трудов договор. В момента съм по майчинство и искам да регистрирам фирма на мое име. Въпросът ми е мога ли да работя в собствената си фирма? Или ако фирмата се регистрира на името на мъжа ми мога ли да работя в нея? По точно ме вълнува какво...

разбери повече

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СПОРЕД ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – част 2

В продължение на пъвата статия Възможности за реорганизация на работата според трудовото законодателство, актуална и към момента, по-надолу сме обобщили приетите вече специални мерки в новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП), обнародван в...

разбери повече

Как да се осигурявам за майчинство? Регистрирана съм като свободна професия – певица.

Искам да се осигурявам за майчинство.Колко месеца стаж са ми необходими, за да вземам обещетение за майчинство? Преди 8 месеца работех на трудов договор за 6 месеца. Регистрирана съм като свободна професия (певица) без да внасям осигуровки. Трябва ли да си регистрирам фирма и касов апарат? Понякога работя в пиано...

разбери повече

Може ли трудоустроено (с решение на ТЕЛК) лице да бъде назначено на граждански договор?

Трудоустроените лица не са с нищо по-различни от останалите. Могат да бъдат назначавани и на граждански и на трудови договори. Единственото, което следва да се съобрази, е дали поставената работа/задача може да бъде извършвана от това лице. Често по ТЕЛК-овете е посочено какво не може да извършва трудоустроеното лице (пример:...

разбери повече

Съобщение

Във връзка с приключване на проект „Откриване и оборудване на нови работни места за млади специалисти във В и М Компания ООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, ще проведем ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 24.06.2015 г. от...

разбери повече

Трябва ли да регистрирам по ЗДДС за сдружение с нестопанска цел?

Сдруженията с нестопанска цел подлежат ли на регистрация по ДДС при достигане на оборот от 50 000 лв.? Здравейте! За дейността, която е НЕстопанска, юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) НЕ подлежат на регистрация по ЗДДС. Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за ЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел...

разбери повече

Трябва ли регистрация по ЗДДС за ЦПО, обучаващ по програми на ЕС?

Притежавам център за професионално обучение към сдружение с нестопанска цел. Ще обучавам курсисти по фризьорство и парите ще ми ги възстановяват от Европейския съюз по програмата “Аз мога”. При достигане на оборот 50 000 лв. следва ли да се регистрирам по ЗДДС? Съгласно чл. 96 от Закона за данък добавена...

разбери повече

Как да декларирам допълнителен доход от частни уроци?

Учителка съм по чужд език. За 2011 г. имам допълнителни доходи от частни уроци. В НАП отказаха да ми приемат данъчната декларация, поради факта,че нямам регистрация по БУЛСТАТ. Редно ли е това? Как се декларират доходи, които са под минималната заплата? НАП са в пълното си право да не Ви...

разбери повече

Единствено работещо самоосигуряващо се лице във фирма длъжно ли е да сключи договор с трудова медицина?

В отговор на Ваше запитване, Ви информираме, че съгласно чл. 25. (1) (Изм. ДВ, бр. 40 от 2007 г.) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Според § 1, т. 2 допълнителните разпоредби на Закона за здравословни...

разбери повече

Плаща ли се данък за ЕООД, което не работи?

Когато открия ЕООД и не не работи – плаща ли се някакъв данък на края на годината? Ако Вие регистрирате фирма и не извършвате никаква дейност през годината (нямате издадени или получени фактури), то тогава към края на годината не дължите никакви данъци и осигуровки. Единственото задължение към края на...

разбери повече

Мога ли да ползвам лично превозно средство за фирмени цели?

Имам намерение да регистрирам ЕООД, за да извършвам транспортни услуги в страната и EU. Разполагам с микробус до 3.5т., който е с испанска регистрация и е на името на мъжа ми. Въпросите ми са следните: Мога ли да го използвам за транспортни услуги с тази регистрация и ако не какво...

разбери повече

Фискални устройства (касови апарати) – ВАЖНИ ПРОМЕНИ за отчитане на продажби, Наредба Н-18 – 1-ва част

Информацията по-надолу е изключително важна за вас, ако извършвате търговска дейност/ продажби, вкл. на услуги, в стационарен обект или през онлайн магазин. В три последователни статии ще ви запознаем накратко с НОВИТЕ ПРАВИЛА за отчитане и контрол върху продажбите, съгласно Наредба Н-18. Те бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 80,...

разбери повече

Трябва ли да плащам командировъчни на шофьорите във фирма за международен транспорт на стоки?

В момента започвам дейност на фирма, занимаваща се с международен транспорт – ще пренасям стоки с камиони. Бих искал да попитам дали следва да изплащам командировъчни пари на шофьорите, в какъв размер и кога? Има ли значение дали курса ще е само в България или ще има пресичане на границата,...

разбери повече

Как да узаконя дейност, която започвам? Вече имам ЕТ с друга дейност.

Аз съм ЕТ и имам магазин, за който плащам патент. Искам да започна нова дейност-монтаж на PVC дограма. Дограмата ще я купувам с фактура от производител – само монтажа ще бъде от мен. Как трябва да узаконя тази дейност? Във вашият случай ЕТ-то ще има две дейности: магазин и монтаж...

разбери повече

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СПОРЕД ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В контекста на разрастващата се пандемия от Коронавирус (COVID-19), светът, в това число и Европейският съюз, предприема сериозни мерки за ограничаване на разпространението на вируса. В петък, 13 март 2020г., в България беше обявено извънредно положение, при което, със Заповед № РД-01-124 от 13 март 2020 г. на министъра на...

разбери повече

Увеличава ли се размера на пенсията при осигуряване като земеделски производител или на граждански договор извън осигуряването по трудов договор?

Увеличава ли се размера на пенсията, ако освен че имам трудов договор, съм регистриран като “Земеделски производител”? Кой вариант е по-изгоден при пенсиониране – да съм регистриран като Земеделски производител или да съм допълнително по Граждански договор? Въпросът Ви е доста относителен, но ще се опитаме да ви очертаем основните...

разбери повече

Трябва ли да уведомя първия ми работодател при започване на втора работа?

Здравейте, бих искала да Ви попитам дали е необходимо да уведомя работодателя си /работя на 8 часов работен ден/, ако работя по втори трудов договор /на 4 часа/? Интересувам се дали ще имам право на болничен тъй като съм с малко дете и ако евентуално изляза по майчинство? Здравейте, За...

разбери повече

Доходи от интернет !?! Данъци в интернет ?!?

Спомнете си думите на Бенджамин Франклин, един от най-големите мъже на САЩ: “На този свят неизбежни са само смъртта и данъците”. Не се съмнявайте, че данъчните служби ще ви намерят и в Интернет. Но кога дейността ви в мрежата представлява интерес за данъчните? Тази статия ще ви даде отговор на...

разбери повече

Трябва ли да се самоосигурявам през цялата година при сезонна дейност?

Дейността на фирмата е сезонна. Само 2-3 месеца през годината фирмата ще има дейност, а през останалото време-не. Трябва ли да се самоосигурявам през цялата година? Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност,...

разбери повече

Осигуряване собствениците на фирми

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО – ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ СОФИЯ Изх. No 53-00-748 15.08.2013г. ДО Г-Н ИВАН МИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА „В И М КОМПАНИЯ“ ООД УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ 18, ЕТ.4 ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ Г-Н МИЛЕВ, В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София е постъпило Ваше...

разбери повече

Софтуер за управление на продажбите – ВАЖНИ ПРОМЕНИ за отчитане на продажби, Наредба Н-18 – 2-ра част

Ако извършвате търговска дейност/ продажби, вкл. на услуги, в обект или през онлайн магазин, за вас е изключително важно да се запознаете с НОВИТЕ ПРАВИЛА за отчитане и контрол върху продажбите, съгласно Наредба Н-18. Те влязоха в сила на 28.09.2018 г., когато бяха публикувани в Държавен вестник. Националната агенция за...

разбери повече

Мога ли да работя на 2 граждански договора едновременно?

Работя на граждански договор в момента, но имам предложение за друга работа, на която ми предлагат също граждански договор. Въпроса ми е мога ли да подпиша втория граждански договор без да прекратявам първия и да си работя и на двете места? Гражданският договор няма точно определено работно време и/или място....

разбери повече

Как се процедира, ако съдружник в ООД прави непарична вноска в капитала на дружеството?

Мой съдружник иска да направи непарична вноска в ООД-то ни, нерегистрирано по ЗДДС. Тази сделка подлежи ли на облагане с ДДС и дължим ли данък за придобиването му? Здравейте! От гледна точка на ЗДДС съгласно чл. 10, ал. 1 “Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от...

разбери повече

ДУК без уговорено възнаграждение подлежи ли на осигуряване?

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено с Вх. № 20-00-472/03.08.2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” София, относно осигуряване на управление на ООД с договор за управление и контрол без уговорено възнаграждение, изразяваме следното становище: Основаващо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност....

разбери повече

Кой може да копира Вашата лична карта?

По-защитени ли са личните ни данни след влизане в сила на Регламент 2016/679 (известен още като GDPR /General Data Protection Regulation/)? Той се прилага от 25 май 2018 г. включва строги правила и санкции за защита на лични данни. След първоначалния бурен интерес към темата, може би се сещаме отново...

разбери повече

Защита на личните данни – НОВИ изисквания по Регламент 2016/679 (GDPR)

От 25 май 2018 г. предстои да започне директно прилагане на Регламент 2016/679, който ще засегне и внесе нови правила относно защита на личните данни. Уредба за защита на личните данни в България има още от 2002 г., когато влиза в сила Закона за защита на личните данни. И до...

разбери повече

Възстановяване на ДДС от Испания?

Моля да ми кажете какви са условията и какво е необходимо да се направи, за да се възстанови ДДС от Испания. И в какъв срок става възстановяването? Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба Н-9 за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка...

разбери повече

Ще ми се зачете ли стаж за работа по граждански договор на 4 часа?

Работя на две места като на първото място съм назначена на трудов договор на 8 часа, а на другата работа на граждански договор на 4 часа. За втората ми работа аз ще получа ли повече като стаж? Отговорът на Вашия въпрос зависи от това какво възнаграждение получавате на месец. Ако...

разбери повече

Трябва ли регистриран земеделски производител да се регистрира като търговец и да има фискално устройство, за да продава продукцията си?

Регистриран земеделски производител (производство на непреработена продукция от селското стопанство), продава част от продукцията от метален навес. Не е регистриран по ЗДДС. Трябва ли да се регистрира като търговец или да регистрира фиксално устройство и доходите да се облагат съгласно ЗДДФЛ? Здравейте! Съгласно чл. 4, т.2 от Наредба Н-18 “Не...

разбери повече

Продажби чрез електронен магазин – ВАЖНИ ПРОМЕНИ за отчитане на продажби, Наредба Н-18 – 3-та част

Ако извършвате търговска дейност/ продажби през онлайн магазин, е задължително да знаете, че има нови законови изисквания за дейността ви. На 28.09.2018 г. публикуваха в Държавен вестник и влязоха в сила НОВИ ПРАВИЛА за отчитане и контрол върху продажбите, съгласно Наредба Н-18. Резултатът: по-строги законови норми, повече достъп до информация...

разбери повече

Безвъзмездна финансова помощ за микро- и малки предприятия

Предприятията, които отговарят на изискванията по програмата, ще получат от 3 000 до 10 000 лв. безвъзмездно, т.е. нямат задължение да връщат сумата. Изисква се да се докаже допустимостта на направените разходи с полученото финансиране. Процедурата е по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подбор на проекти „Подкрепа на микро-...

разбери повече

Промени в Закона през 2021 г.

Екипът на счетоводна фирма В и М Компания ООД обобщи за вас данъчните и осигурителни промени, които настъпиха или ще настъпят през 2021 г. КАСОВИ АПАРТИ И СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ в търговските обекти (СУПТО) Отпада задължителното използване на СУПТО. Остава ползването му по избор. Тези, които ще използват...

разбери повече

Как да се осигурявам и какви данъци дължа при граждански договор?

Започвам работа като управител на ЕООД. Какво е необходимо да си изкарам и регистрирам осигурителна книжка, понеже ще работя на граждански договор? Как трябва да плащам данъци и осигуровки? От доста време вече отпадна ваденето и заверяването на осигурителна книжка, когато работите на граждански договор или както е във вашия...

разбери повече

Трябва ли да подавам данъчна декларация, ако работя на едно място на трудов договор, а на друго – на граждански?

  Здравейте, пиша Ви с един въпрос относно сключване на граждански договор. Водя се на работа с трудов договор на пълно работно време, но ще започна допълнителна работа, на която трябва да подпиша граждански договор за услуги с личен труд, въпросът ми е: трябва ли да подавам годишна данъчна декларация...

разбери повече