Вход
БГ | EN

Кой може да копира Вашата лична карта?

По-защитени ли са личните ни данни след влизане в сила на Регламент 2016/679 (известен още като GDPR /General Data Protection Regulation/)? Той се прилага от 25 май 2018 г. включва строги правила и санкции за защита на лични данни. След първоначалния бурен интерес към темата, може би се сещаме отново за нея едва когато се случи злоупотреба с лични данни.

Същевременно знаем ли ние как да пазим собствените си лични данни?

По-надолу обръщаме внимание на основния документ за идентификация на всеки пълнолетен гражданин – лична карта. Без да сме напълно изчерпателни, сме Ви подготвили важни съвети кой може по закон да прави копие от личната Ви карта.

Напомняме, че всеки от нас е отговорен и определя на кой дава достъп до личната си карта. Ако някой я иска без законово основание, може да откажете и да се предпазите от злоупотреба с личните Ви данни.

Данните в личната карта „лични данни” ли са?

Да. “Лични данни” са, защото чрез тях можете да бъдете идентифициран/а по безспорен начин. Толкова често ни искат идентификация с лична карта, че започваме да го приемаме за нормално, ставаме по-невнимателни и не се замисляме – “Нужно ли е наистина да си дам личната карта?”. С данните в нея са възможни сериозни злоупотреби, затова Ви призоваваме да внимавате кой има достъп до тях.

Копирането на лична карта „обработване на лични данни” ли е?

Да. Снемането на копие от лична карта е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване.

Кой има право да копира Вашата личната карта?

Само този администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт. Напр. в Закона за мерките срещу изпирането на пари, чл.4 е описано кой е длъжен да идентифицира клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност:

 • банки;
 • обменни бюра;
 • нотариуси;
 • лицензирани застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници;
 • регистрирани одитори;
 • лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане
 • и др.

Имам ли право да бъда информиран от администратора защо е необходимо да копира личната ми карта?

Да. Администраторът на лични данни, преди да копира Вашата лична карта, следва да Ви информира относно:

 • целта на копирането;
 • получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • дали е задължително или доброволно копирането;
 • в случай на отказ какви за последствията за Вас;
 • за правото на достъп и коригиране на Вашите данни.

Имат ли право мобилните оператори да копират личните карти на своите клиенти?

Не, нямат право. Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, както и да се заличи от приложенията към договорите изискването за снемане на копие от документа за самоличност.

Имат ли право работодателите да копират личните карти на работници/служители при възникване на трудово/служебно правоотношение?

Не. Работодателят няма право да копира личната карта на работника/служителя, а само да запише данните от нея, след което трябва да я върне на притежателя й.

Имам ли право да откажа да бъде копирана личната ми карта?

Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъде копирана Вашата лична карта, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Как мога да се защитя, в случай че неправомерно е копирана моята лична карта?

 1. Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
 2. Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Информацията е от сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg с допълнения от екипа на В и М Компания. В сайта на Комисията може да намерите още полезна информация.

Да сте информирани за правата и задълженията Ви е основна предпоставка да може да се защитите и предпазите от злоупотреби. Обръщайте внимание кой има достъп до личната ви карта.