Вход
БГ | EN

Безвъзмездна финансова помощ за микро- и малки предприятия

Предприятията, които отговарят на изискванията по програмата, ще получат от 3 000 до 10 000 лв. безвъзмездно, т.е. нямат задължение да връщат сумата. Изисква се да се докаже допустимостта на направените разходи с полученото финансиране.

Процедурата е по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Условията бяха публикувани на 11.05.2020 г. Приемането на документи стартира в 10:00 часа на 14.05.2020 г. и приключва на 16:30 часа на 15.06.2020 г.

При констатиране на съответствие с изискванията, проектните предложения ще бъдат финансирани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на бюджета на програмата. Т.е. колкото по-рано са подадени документите, има по-голям шанс за успех. И обратно – последните подали документи, дори да отговарят на изискванията, е възможно да не получат финансиране поради изчерпване на предвидения по програмата бюджет.

Кой може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ?

Основните критерии по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са:

  • Юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Предприятието да и регистрирано преди 01.07.2019 г. и да е осъществявало стопанска дейност през 2019 г.
  • Да е микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
  • Да има приходи от продажби за 2019 г. поне 30000 лв.
  • Да има спад поне 20% в приходите от продажби за месец април 2020 г. спрямо средните приходи от продажби през 2019 г.
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието не е било в затруднено положение, но е изпитало затруднения след това в резултат от епидемията от COVID-19.
  • Предприятието няма задължения към общината или към държавата. Допустимо е, ако има задължения, да бъдат не повече от 1% от годишния оборот на фирмата за 2019г.
  • Предприятието да не е в ликвидация или несъстоятелност, представителите на фирмата да не са осъждани и др.

Има някои сектори, които не могат да участват, например производители на хранителни стоки.

Проектни предложения могат да се подават само по електронен път.

В и М компания ООД може да ви съдейства за кандидатстването и отчитането на безвъзмездната финансова помощ. Може да се свържете с нас на тел. 0892259001 или на имейл contact@vm-kompania.com

Подробна информация може да намерите на сайта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ тук: www.opic.bg