ПРОМЕНИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДДС

ПРОМЕНИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДДС

Общи промени:
1.Доставки, които са били преди освободени от облагане, сега стават облагаеми. Това са доставките на правни услуги, доставки на учебници одобрени от МОН (които не се извършват от учебни заведения), доставка извън територията на страната, доставките на селско стопански стоки и услуги и доставките свързани с метални отпадъци.
2.Изменя се режима при ползване на частичен данъчен кредит и при бракуване на стоки и дълготрайни активи. При бракуване на стоки или дълготрайни активи, на които е изтекъл пет годишен срок от закупуването не се дължи данък ( за недвижимите имоти срокът е двадесет години).
3.На облагане подлежат и услугите, получени от чужбина с място на изпълнение на територията на страната, независимо от това дали получателят е регистриран по ЗДДС. Начисленият данък от регистрирани по ЗДДС лица по предходното изречение се ползва като данъчен кредит.
4.С право на данъчен кредит стават и доставките на услуги извън страната.
5.Прагът на задължителна регистрация остава 50 000 лв.
6.На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат и лицата извършващи застрахователни и финансови услуги, когато извършват и облагаеми доставки, когато общият оборот от всичко надвишава 50 000 лв.
7.На доброволна регистрация подлежи всяко лице, което извършва облагаеми доставки, независимо в какъв размер.
8.За продажбите на дребно задължително се съставя отчет за извършени продажби към края на месеца
9.Преустановява се практиката за разсрочване на данъка за възстановяване през девет месечен период. Остава само разсрочването за тримесечния период. Неусвоеният разсрочен деветмесечен данък до датата на влизане на закона в сила ще се възстановява по стандартния ред, като се посочи в декларацията за месец декември 2006г.

Промени свързани с ЕС:
1.Във връзка с приемането ни в ЕС в закона за ДДС се разглеждат вече три случая: Сделки в сраната, Сделки със страни извън ЕС и Сделки със страни от ЕС.
2.При първите два вида сделки правилата в общи линии остават както в стария закон.
3.При вносът на стоки от ЕС данъкът се начислява вече не на митница, а с протокол от данъчно задълженото лице, когато доставката е от регистрирано в ЕС за целите на ДДС лице. Когато доставчика не е регистриран по ДДС, данък не се дължи. Когато ние не сме регистрирани по ЗДДС, данък не се начислява от нас, а от доставчика съгласно ставката на ДДС за съответната страна от ЕС, където той е регистриран.
4.При износ на стоки към ЕС данъчната ставка е нула, ако лицето получател е регистрирано по ДДС в съответната страна. Ако лицето не е регистрирано, се начислява данък все едно доставката е в България.
5.На задължителна регистрация по ДДС подлежат лицата, които внасят стоки от ЕС на стойност над 20 000 лв. на година. Тази регистрация е по специфична и е свързана само с вноса от ЕС.
Новите данъчни документи
1.Новите документи вече не се разделят на данъчни и опростени. Данъчните документи са: Фактура, Кредитно и дебитно известие и Протокол.
2.Остава задължението за трайно отпечатване на наименованието на документа, номер – десет разряда, гриф оригинал на първия екземпляр, наименование адрес на доставчика, идентификационен номер (БУЛСТАТ) и номер по ДДС.
3.За номерът по ДДС и проблемите свързани с него Вижте Новите ДДС идентификационен номера.
4.Освен ДДС номера се въвежда и нов реквизит „дата на възникване на данъчното събитие“. Този реквизит е породен от различието в датата на съставяне на документа и датата на данъчното събитие. Както знаем от стария закон (а това правило се е запазило и в новия) задължително се издава документ в пет дневен срок от възникването на данъчното събитие. Така, ако получите авансово плащане на 15.01.2007г. сте длъжни да издадете фактура до 20.01.2007г. и ако я издадете на 18.01.2007г., като дата на документа ще впишете 18.01.2007г., а като дата на възникване на данъчното събитие 15.01.2007г.
5.Задължително е, когато не сме задължени да начислим данък, да впишем защо не се начислява данък по съответния член от закона. Когато данъкът е дължим от получателя това също трябва да се вписва.
6.Лицата, нерегистрирани по ЗДДС, задължително вписват във фактурите, че ДДС не е начислено на основание чл.113 ал.9 от ЗДДС
Кредитните известия
1.Кредитните известия задължително се включват от получателя им в месеца, през който са издадени, а не както получените фактури до третия месец от издаването им.
ДДС сметките
1.По новия ЗДДС ДДС сметките не са задължителни. Сумите от вече съществуващите ДДС сметки следва да се преведат по указана от титуляра сметка.
2.Трябва да се подаде писмена молба до обслужващата банка, с която се указва по коя сметка да бъде преведена сумата от ДДС сметката. Банката е длъжна в 15 дневен срок да осъществи превода и да закрие ДДС сметката.
3.Във връзка с казаното по-горе смятаме да изготвим необходими документи заедно с платежните за месец 12.2006г., които се внасят до 10.01.2006г. Възможно е и прехвърлянето да става и с вътрешно оформени документи от банката. Все още няма точна яснота по въпроса.

Внос от ЕС
1.За да може доставчикът от ЕС да не ни начислява ДДС на страната, в която е регистриран е необходимо да му изпратим Идентификационен номер по ДДС. За целта е необходимо да се снабдим с такъв номер на английски език – Виж Новите ДДС идентификационен номера.
2.Дата на възникване на данъчното събитие е по – ранната от двете дати: 15 число на месеца, следващ месеца на прехвърляне на собствеността; и дата на издаване на фактура от доставчика, в която е посочен идентификационен номер по ДДС на получателя.
3.В пет дневен срок от датата на данъчното събитие трябва да се издаде протокол с който се начислява данъка. Протоколът се включва както в дневника на продажбите така и в дневника на покупките.
4.Важно доказателствено средство в случая са не само фактурата от доставчика, но и транспортните документи, в които е видно, че стоката пристига в страната.
5.Проблемно ще е, когато доставчика издаде фактура преди 15 ден на месеца, следващ месеца на прехвърляне на стоката, а ние не сме разбрали. За това трябва да се създаде необходимата организация.
Износ към ЕС
1.Огледалната постановка, като при вноса.
2.Когато изнасяме към нерегистрирани лица ситуацията става по различна. Трябва да им се начисли нашето ДДС и да се консултирате с нас допълнително.
Авансови плащания по доставки
1.Когато имаме авансово плащане по доставки извън територията на страната или освободени доставки може да възникне основание за начисляване на данък върху аванса.
2.Задължително в окончателната фактура трябва да се отбележи пълната данъчна основа по доставката. Преустановява се практиката за приключване на аванси с приемо-предавателен протокол.
Данъчна основа
1.За разлика от предишния закон новия няма разпоредби, които да указват от какво не може да бъде по ниска данъчната основа. Т.е. нямаме ограничение да продаваме на загуба.
2.Между свързани лица задължително данъчната основа е пазарната цена на доставката, която трябва да се докаже документално.
Новите ДДС идентификационни номера
1.Във връзка с новия закон администрацията по приходите трябва да издаде нови идентификационни номера по ДДС. Те ще са необходими при идентифициране на регистрираните лица в страната и в ЕС. Те ще се вписват в издаваните данъчни документи.
2.За предоставяне на лицето в ЕС лицето трябва да има идентификационен номер по ДДС на английски.
3.За заварените случаи идентификационните номера по ДДС ще се издадат в 30 дневен срок от влизането на закона в сила. Номерата ще се издават от приходната администрация. Това ще породи определено неудобства. До издаването на номерата вместо тях регистрираните лица ще посочват БУЛСТАТА си с BG пред него. Не съветваме да се отпечатват много кочани с фактури.
4.За издаване на ИД на английски е необходимо да се подаде молба, която ще бъде удовлетворена в седемдневен срок от подаването.
5.През пъвите дни ще подадем молби за издаване на ИД на английски на всички вносители и износители от и към ЕС.
VIES декларация
1.Подава се от регистрирани по ЗДДС износители и посредници в тристранни операции в ЕС до 14 число на следващия месец.
Адрес за кореспонденция
1.Много важно е на адреса за кореспонденция посочен в БУЛСТАТ регистъра (ако не е посочен това е адресът по съдебно решение) да е означено присъствието на фирмата и да има упълномощено лице за контакт.
2.Не намиране на адреса остава единствено основание за отказ за регистрация. (има и други основания, но те са от доста тежък характер големи данъчни задължения и прочие)
3.Не откриването на адреса е и основание за служебна дерегистрация на лицето.
Нов контрол от администрация по приходите
1.Вече не съществуват разпоредбите за отказване на данъчен кредит за щяло и не щяло.
2.Данъчен кредит може да се откаже само, когато предходния доставчик не е изпълнил задълженията си по закона (начисляване и внасяне на данъка) и ревизорът докаже, че ти си знаел за това.
3.Знанието за това се доказва, ако цените и условията по сделката се различават от обичайната практика. И отново, повтарям, това трябва да бъде доказано от ревизиращия орган.
Получаване на услуги от чужбина
1.За получените услуги от чужбина вече ще се дължи ДДС дори от нерегистрираните лица
2.За получените услуги от чужбина от регистрираните лица ще се издава протокол, който ще участва, както в дневника на покупките така и в дневника на продажбите.
Разходи по командировки
1. Вече се признава данъчен кредит за нощувките и пътните по командировки. За целта обаче задължително трябва да се представи изрядно оформена фактура.
Софтуер
1. Специфично третиране на софтуера. Въведена е нова терминология за стандартен софтуер.
ИНТРАСТАТ
1. Това е специална система за събиране на данни за целите на статистиката, които до момента се събираха от митницата. В нея попадат лица осъществяващи внос или износ към ЕС над определени размери за година. Попадащите в обхвата са длъжни да подават декларации всеки месец.
Ваучери за храна
1.Възможности за спестяване на данъци

Настоящите разяснения не обхващат всички промени в закона. В закона са обхванати много изключения от общите правила и много частни случаи. Препоръчваме Ви за всяко действие различно от обичайното, да се обръщате към нас. Молим за търпение при разрешаването на казуси, поради новата законова база.

Дата 15.01.2007 г.