Командировка на шофьори в страната и чужбина

В момента започвам дейност на фирма, занимаваща се с международен транспорт - ще пренасям стоки с камиони. Бих искал да попитам дали следва да изплащам командировъчни пари на шофьорите, в какъв размер и кога? Има ли значение дали курса ще е само в Българи

Въпрос: В момента започвам дейност на фирма, занимаваща се с международен транспорт - ще пренасям стоки с камиони. Бих искал да попитам дали следва да изплащам командировъчни пари на шофьорите, в какъв размер и кога? Има ли значение дали курса ще е само в България или ще има пресичане на границата, както и дали ще е за един ден или няколко дни?

Отговор: Здравейте!.
За командировки в страната:
Съгласно чл. 6 от Наредбата за команировките в страната не се считат командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др. Но тук следва да се съобразите с § 3 от Допълнителните разпоредби от Постановление 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредбата за допълнителните и дръги трудови възнаграждения: На работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба. Средствата по този параграф според техния характер се отнасят в общопроизводствените разходи или в разходите за управление и за тях се прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 3 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
Според чл. 19, ал. 1 от Наредбата за командированите в страната на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката и на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера, т.е. 10 лв.

За командировки в чужбина:
Съгласно чл. 15 от Наредбата за служебните командировки специализации в чужбина за покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2. Допуска се изплащане на друга валута в нейната равностойност по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
Съгласно чл. 17 на същата Наредба Ръководителите на предприятия могат да определят размери на дневните пари, различни от определените в приложение № 2, които не могат да превишават двойния им размер.

14.02.2012 г.